PIT/B jest załącznikiem do deklaracji rocznej PIT-36 i PIT-36L składanej przez przedsiębiorców. Druk ten musi wypełnić, przede wszystkim, podatnik rozliczający się według zasad ogólnych (18% lub 32%) albo korzystający z podatku liniowego (19%). Formularza tego nie muszą wypełniać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej i podatnicy korzystający z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, czyli wypełniający PIT-28.

PIT/B nie może być składany samodzielnie, jest on załącznikiem, który należy dołączyć do rocznej deklaracji podatkowej (PIT-36, PIT-36L). Jeżeli zdarzy się, że zostanie pominięty w zeznaniu, wtedy należy złożyć korektę.

druk pit b

Wspólne rozliczenie małżonków

W przypadku, gdy małżonkowie składają wspólne zeznanie podatkowe, załącznik PIT/B muszą złożyć oddzielnie. To samo dotyczy sytuacji, gdy prowadzą odrębne działalności gospodarcze.

Gdy małżeństwo posiada wspólnotę majątkową, a jedno z nich prowadzi działalność lub jest wspólnikiem spółki, wtedy deklarację PIT/B składa tylko małżonek będący przedsiębiorcą. To, że wspólnota ta obejmuje również firmę nie ma znaczenia w deklaracji podatkowej.

Również, gdy małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się wspólnie na formularzu PIT-36, druk PIT/B wypełniają oddzielnie.

Wiele działalności

W przypadku, gdy podatnik prowadzi wiele działalności gospodarczych lub znajdują się one w różnych miejscach, a tym samym posiada on większą liczbę ksiąg rachunkowych (przychodów i rozchodów), wtedy należy każdą z firm wykazać na odrębnym druku PIT/B. Trzeba złożyć tyle załączników, ile posiadamy różnych działalności.

Jak wypełnić załącznik PIT/B?

Na samej górze załącznika PIT/B należy wpisać numer NIP podatnika, potem uzupełniamy rok podatkowy. W następnym wierszu wpisujemy łączną liczbę składanych załączników.

  • W części A wpisujemy dane podatnika, czyli nazwisko, imię, datę urodzenia.
    Część B dotyczy dochodów i strat z pozarolniczej działalności gospodarczej. Musimy tu wpisać rodzaj prowadzonej firmy, miejsce prowadzenia, REGON. Odpowiednie rubryki trzeba uzupełnić kwotą przychodów podatnika, kosztów uzyskania przychodu i dochodem lub stratą.
  • W części C wykazujemy dochody lub straty spółki niebędącej osobą prawną, w której podatnik jest wspólnikiem. Zaczynamy od wpisania danych tej spółki, czyli nazwę, NIP, REGON i udziały. Kolejne wiersze dotyczą przychodów, kosztów i dochodów/strat, trzeba je uzupełnić o odpowiednie kwoty.

pit b - łączny dochód z działalności gospodarczej

  • Część D dotyczy podsumowania wpisanych przychodów, kosztów i dochodów/ strat. Należy tu wprowadzić podliczone kwoty. Jeżeli podatnik składa więcej niż jeden załącznik PIT/B, wtedy część D wypełnia tylko w jednym z nich i podaje tam sumę kwot ze wszystkich formularzy.